Laatusanasto

Standardit vaikuttavat meihin kaikkiin ja jokainen meistä hyötyy standardeista, useimmiten tietämättään. Virallisten standardien laadinnassa on omat kansainvälisesti sovitut periaatteensa. Suomessa standardisoinnin kansallisena keskusjärjestönä toimii Suomen Standardisoimisliitto SFS ry.

Standardeissa käytettävät termit saattavat olla asiaan perehtymättömälle vaikeita tai monimutkaisia ymmärtää. Olemme keränneet yhteen keskeistä sanastoa standardeihin ja laadunhallintaan liittyen.

Laatusanastoa kansankielellä

Akkreditointi. Valtuuttaminen, valtuuttaa, tehdä uskotuksi, uskoa jollekulle, lisensoida.
Sertifiointilaitosten toiminnan varmistamista, että niiden toiminta täyttää sertifiointilaitoksille asetetut vaatimukset.

Auditoija. Auditoija on henkilö, joka arvioi, että toiminta tai ohjeet ovat ajan tasalla ja niitä noudatetaan. On lisäksi auditoinnin kohteen kannalta riippumaton henkilö.

Auditointi. Organisaation sisäistä tai ulkoista toiminnan varmistamista, että toiminta toteutuu suunnitelmien mukaan ja siinä noudatetaan annettuja toimintaohjeita

Dokumentoitu tieto. Informaatio, jota organisaatiolla on tarve hallita ja ylläpitää, sekä tietoväline, joka tiedon sisältää.

ISO 9001 standardi. Laadunhallinnan standardi

ISO 14001 standardi. Ympäristöasioiden hallinnan standardi.

ISO 45001 standardi. Työterveys- ja työturvallisuus standardi.

ISO 22000 standardi. Elintarviketurvallisuus standardi

Jatkuva parantaminen. Toistuva toiminta, jolla suorituskykyä parannetaan.

Johdon katselmus. Johdon katselmus on määrätyin väliajoin tehtävä arviointi laadunhallintajärjestelmän ajan tasalla olosta, sen riittävästä tasosta ja että se täyttää sille asetetut vaatimukset. Katselmuksessa arvioidaan, toteutuuko laadunhallintajärjestelmä käytännössä, eli toimitaan kuvausten ja ohjeiden mukaisesti ja siitä saatava arviointitieto on riittävää.

Katselmus. Määriteltyjen tavoitteiden saavuttamiseen tarvittavan kohteen sopivuuden, riittävyyden tai vaikuttavuuden määrittäminen.

Korjaavat toimenpiteet. Toimenpide, jolla poistetaan poikkeaman syy ja estetään poikkeaman toistuminen.

Laadunhallinta. Organisaation johtamisen ja toimintaprosessien systemaattista hallintaa (= toiminnan suunnittelua ja riskien arviointia, sen mukaista toteutusta, toiminnan arviointia ja tulosten perusteella tapahtuvaa kehittämistä).

Laadunhallintajärjestelmä. Laatuun liittyvä hallintajärjestelmä, joka on osa organisaation johtamisjärjestelmää.

Laatu. Laatu on virheetön toteutus. Palvelun laatu on asiakastyytyväisyyttä, tuotteen laatu on vaatimusten mukaisuutta suhteessa asetettuihin spesifikaatioihin sekä prosessin laatu on virheetön suoritus ja toimitus prosessin eri vaiheissa asiakkaalle.

Laatujärjestelmä. Toimintajärjestelmä, jossa kuvataan, miten organisaation toimintaa johdetaan, ohjataan ja kokonaisuutta hallitaan. Se sisältää prosessikuvaukset, vastuut, valtuudet, toimintaohjeet sekä toiminnassa tarvittavat ja tuotettavat dokumentit. Laatua voidaan arvioida, mitata, prosessoida ja kehittää laadunhallintajärjestelmän avulla.

Laatupoikkeama. Suunnitellusta tai sovitusta poikkeava tapahtuma. Ero vaatimuksen ja toteutuneen välillä.

Laatupolitiikka. Laatuun liittyvä politiikka. Yleensä laatupolitiikka on yhdenmukainen organisaation yleisen politiikan kanssa. Se voidaan yhdenmukaistaa organisaation vision ja toiminta-ajatuksen kanssa, ja se muodostaa perustan laatutavoitteiden asettamiselle.

Organisaation toimintaympäristö. Sisäisten ja ulkoisten tekijöiden yhdistelmä, joka voi vaikuttaa siihen, kuinka organisaatio päättää määritellä ja saavuttaa tavoitteensa.

Prosessi. Toimintojen ketju, joka alkaa asiakkaan toimeksiannosta tai tilauksesta ja päättyy asiakkaan saamaan virheettömään tuotteeseen tai palveluun. Se voi olla organisaation eri toimintayksiköiden välistä toimintaa tai toimintayksiköiden eri henkilöstöryhmien tai henkilöiden välistä toimintaa. Se eroaa työvaiheesta siten, että työvaihe on yhden henkilön oma työvaiheiden suoritus.

Riskianalyysi. Prosessi, jolla pyritään ymmärtämään riskin luonne ja määrittämään riskitaso.

Sertifiointi. Vaatimustenmukaisuuden arviointia. Vaatimukset on useimmiten esitetty standardeissa. Standardit voivat olla kansainvälisiä ISO, eurooppalaisia EN tai kansallisia SFS-standardeja. Sertifioinnin kohteena voi olla joko johtamisjärjestelmä, tuote tai prosessi tai henkilö.

Sidosryhmä. Yrityksen sidosryhmiä ovat kaikki tahot, joiden kanssa yritys on tekemisissä, joihin sen toiminta vaikuttaa ja jotka vaikuttavat sen toimintaan.

Sisäinen auditointi. Määrävälein pidettävä riippumaton laadunhallintajärjestelmään kohdistuva organisaation kehittämismenettely, jolla selvitetään, miten sovitut toimintatavat, sidosryhmien odotukset ja viranomaisvelvoitteet toteutuvat käytännössä sekä missä auditointikohteella on vielä kehitettävä toimintaansa.

Sertifiointi. Sertifiointi on todentamista, että organisaation toiminta (tai tuote) täyttää sille asetetut vaatimukset esim. ISO 9001 standardin vaatimukset. Organisaatiolle myönnetään kirjallinen todistus (sertifikaatti) siitä, että toiminta tai tuote täyttää sille asetetut vaatimukset.

Standardi. Toistuvan tapauksen yhdenmukainen ratkaisu.

Todentaminen. Objektiiviseen näyttöön perustuva varmistuminen siitä, että määritellyt vaatimukset on täytetty.

Toimintajärjestelmä. Toimintajärjestelmä on yrityksen organisaation jokapäiväisen toiminnan ohjaus- ja johtamisjärjestelmä.

Vaatimus. Tarve tai odotus, joka on ilmaistu, yleisesti tiedossa oleva tai pakollinen.

Vaikuttavuus. Se, missä määrin suunnitellut toimenpiteet toteutetaan ja suunnitellut tulokset saavutetaan.

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image