ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä tarkemmin

ISO 45001:2018 Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä (TTT- järjestelmä)

ISO 45001 -standardia hyödyntävät organisaatiot haluavat luoda turvallisen ja terveellisen

työpaikan, ehkäistä työhön liittyviä vammoja ja terveyden heikentymistä sekä parantaa

ennakoivasti TTT-toiminnan tasoa.

TTT-järjestelmän suunnittelussa on ymmärrettävä varsin suuri joukko olennaisia ulkoisia ja

sisäisiä asioita, jotka ovat ratkaisevia haluttujen tulosten saavuttamiseksi TTT-järjestelmän

avulla. Niin ikään sidosryhmiä on runsaasti; niiden tarpeet ja odotukset on otettava

huomioon.

TTT-järjestelmä sisältää tarvittavat prosessit ja niiden keskinäiset vaikutukset. Keskeisiä

prosesseja ovat mm. viestintäprosessit, työntekijöiden kuulemisen ja osallistamisen

prosessi, riskienarviointiprosessi, muut suunnitteluprosessit sekä prosessit, joilla

organisaatio voi määrittää ja hallita vaaratilanteita ja poikkeamia. Lisäksi tarvitsee luoda

prosessit TTT-toiminnan tasoon vaikuttavien suunniteltujen muutosten toteuttamiseen ja

hallintaan. Kaikissa näissä keskeinen asia on oikea-aikainen havainnointi.

TTT-järjestelmän soveltuvuutta ja vaikuttavuutta on parannettava jatkuvasti esim.

edistämällä TTT-järjestelmää tukevaa kulttuuria lisäämällä työntekijöiden osallistumista.

Keskeisiä kohtia ISO 45001- standardissa ovat muun muassa seuraavat:

 • johdon sitoutuminen
 • johtajuus ja organisaatiokulttuuri
 • työntekijöiden ja muiden sidosryhmien tarpeiden ja odotusten ymmärtäminen
 • TTT-järjestelmän soveltamisala
 • vaarojen ennakoivan tunnistamisen prosessi
 • TTT-riskien ja TTT-mahdollisuuksien määrittely ja hallinta
 • TTT-näkökohtien määrittely
 • TTT-tavoitteiden asettaminen
 • lakisääteiset ja muut vaatimukset
 • TTT-politiikka
 • työntekijöiden kuuleminen ja osallistaminen, tietoisuus ja pätevyys
 • muutosten hallinta
 • hankinnat, urakoitsijat ja ulkoistaminen
 • valmius ja toiminta hätätilanteissa
 • havainnointi, vaaratilanteiden ja poikkeamien käsittely ja korjaavat toimenpiteet
 • seuranta, mittaus, analysointi ja suorituskyvyn arviointi
 • vaatimustenmukaisuuden arviointi
 • sisäiset auditoinnit
 • johdon katselmukset

Auditointi

Auditointi on keskeinen osa järjestelmästandardien käyttöä. Auditoinneilla pyritään selvittämään, noudattaako organisaatio käyttöön ottamaansa järjestelmää ja soveltamiansa standardeja sekä onko järjestelmällä vaikuttavuutta.

Auditointeja tehdään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisen auditoinnin tekee organisaatio itse ja ulkoisen auditoinnin tekee jokin sidosryhmä, esimerkiksi asiakas. Organisaatio voi myös sertifioida järjestelmänsä ulkopuolisella ammattimaisella kaupallisesti toimivalla auditoijalla eli teettää niin sanotun sertifiointiauditoinnin.

Image

Järjestelmäalusta

Standardeihin perustuvan järjestelmän rakentamisessa erinomaisena apuna ovat erilaiset nettipohjaiset alustat, kuten esimerkiksi PKY-LAATU- tuoteperheeseen kuuluva eSalkku. Sovellus noudattaa standardin rakennetta, joten kaikki vaatimukset tulevat käsiteltyä. eSalkun mukana tulevat lisäominaisuudet, kuten esimerkiksi tapahtumien käsittelykanava ja henkilöstökortisto, tarjoavat vielä lisäarvoa sovelluksen käyttäjille. Siihen voidaan helposti integroida muita HLS- rakennetta noudattavia standardeja. Lomakemallit ja ohjeistus helpottavat myös omalta osaltaan järjestelmän käyttämistä ja laatimista.

Toimialariippumattomat standardit

ISO 9001

ISO 9001

Johtamisjärjestelmä

ISO 14001

ISO 14001

Ympäristöjärjestelmä

ISO 45001

ISO 45001

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image