ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmä tarkemmin

ISO 14001:2015 Ympäristöjärjestelmä standardi

ISO 14001- standardi noudattaa HLS-rakennetta. Standardia voidaan soveltaa kaikissa niissä ympäristönäkökohdissa, joita organisaatio voi hallita ja joihin se voi vaikuttaa.

ISO 14001- standardia soveltamalla organisaatio voi luoda johdonmukaisen tavan käsitellä vuorovaikutustaan ympäristön kanssa. Standardia soveltamalla on mahdollista tehostaa ympäristösuojelun tasoa ja osoittaa sidosryhmille sitoutuminen ympäristönsuojeluun.

Keskeisiä kohtia ISO 14001- standardissa ovat muun muassa seuraavat:

  • sidosryhmien ja niiden odotusten ja tarpeiden määrittely
  • ympäristöriskien määrittely ja hallinta
  • ympäristönäkökohtien määrittely
  • ympäristötavoitteiden asettaminen
  • sitovien velvoitteiden määrittely
  • ympäristöpolitiikan kuvaus
  • valmius ja toiminta hätätilanteessa
  • jatkuva parantaminen
  • poikkeamien käsittely
  • sisäiset auditoinnit ja johdon katselmukset

Auditointi

Auditointi on keskeinen osa järjestelmästandardien käyttöä. Auditoinneilla pyritään selvittämään, noudattaako organisaatio käyttöön ottamaansa järjestelmää ja soveltamiansa standardeja sekä onko järjestelmällä vaikuttavuutta.

Auditointeja tehdään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Sisäisen auditoinnin tekee organisaatio itse ja ulkoisen auditoinnin tekee jokin sidosryhmä, esimerkiksi asiakas. Organisaatio voi myös sertifioida järjestelmänsä ulkopuolisella ammattimaisella kaupallisesti toimivalla auditoijalla eli teettää niin sanotun sertifiointiauditoinnin.

Image

Järjestelmäalustat

Standardeihin perustuvan järjestelmän rakentamisessa erinomaisena apuna ovat erilaiset nettipohjaiset alustat, kuten esimerkiksi PKY-LAATU- tuoteperheeseen kuuluva eSalkku. Sovellus noudattaa standardin rakennetta, joten kaikki vaatimukset tulevat käsiteltyä. eSalkun mukana tulevat lisäominaisuudet, kuten esimerkiksi tapahtumien käsittelykanava ja henkilöstökortisto, tarjoavat vielä lisäarvoa sovelluksen käyttäjille. Siihen voidaan helposti integroida muita HLS- rakennetta noudattavia standardeja. Lomakemallit ja ohjeistus helpottavat myös omalta osaltaan järjestelmän käyttämistä ja laatimista.

Toimialariippumattomat standardit

ISO 9001

ISO 9001

Johtamisjärjestelmä

ISO 14001

ISO 14001

Ympäristöjärjestelmä

ISO 45001

ISO 45001

Työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmä

PKY-LAATU
Kidekuja 2
88610 VUOKATTI

020 729 0600
toimisto@pkylaatu.fi
Y-tunnus: 1941371-0

suomen yrittajat logo

Image
Image
Image