Auditointiprosessi

Auditointi ja sertifiointi

Auditointi- ja sertifiointiprosessi käynnistyy asiakkaan ja Finlog Audit Oy:n kesken auditointi- ja sertifiointisopimuksen laatimisella. 

Finlog Audit Oy on FINAS-akkreditoimaton taho, mikä mahdollistaa asiakkaalle räätälöidymmät ja joustavammat auditointi- ja sertifiointipalvelut. 

Asiakkaana teillä on mahdollisuus myötävaikuttaa lisäarvon syntymiseen toimimalla aktiivisesti sertifiointiprosessin eri vaiheissa alkaen auditoinnin suunnittelusta. Voitte tuoda auditointisuunnitelman laadintavaiheessa esille niitä liiketoimintanne tärkeitä alueita, joilla on erityinen merkitys liiketoimintanne onnistumisen kannalta.

Esiauditointi

Esiauditoinnin tavoitteena on selvittää mitä menettelytapoja (sisältäen toimintajärjestelmän ym.) organisaatio on suunnitellut laadun, ympäristöasioiden tai työterveys- ja turvallisuusasioiden hallitsemiseksi sekä arvioida, vastaako toimintajärjestelmä: 

  • standardin vaatimuksia ja on valmis auditoitavaksi
  • organisaation toimintaa ts. järjestelmä kattaa kaikki auditoitavat toiminnat
  • organisaation määrittelemää politiikkaa

Esiauditointi toteutetaan yleensä etätyönä. Asiakas toimittaa auditoijalle esiauditoinnissa tarvittavan materiaalin.

Asiakas saa kaikista auditoinneista palautteen, joka sisältää paitsi mahdolliset havaitut poikkeamat myös toimenpidesuositukset ja kehitysehdotukset, joiden avulla asiakas voi toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Sertifiointiauditointi

Sertifiointiauditoinnissa arvioidaan asiakkaan johtamisjärjestelmän toteuttaminen ja sen vaikuttavuus. Sertifiointiauditointi tehdään asiakkaan luona niissä toimipisteissä, jotka ovat oleellisia sertifioitavien toimintojen osalta.

Sertifiointiauditoinnissa haetaan organisaation toiminnasta näytöt:

  • sovellettujen standardien noudattamisesta,
  • organisaation suorituskyvyn seurannasta, mittaamisesta ja raportoinnista,
  • lakisääteisten vaatimusten tunnistamisesta ja noudattamisesta,
  • prosessien määrittämisestä ja ohjaamisesta,
  • sisäisten auditointien ja johdonkatselmusten toteuttamisesta,
  • henkilöstön pätevyydestä,
  • johdon sitoutumisesta ja johdon vastuun toteutumisesta

Esiauditoinnin, sertifiointiauditoinnin ja mahdollisten korjaavien toimenpiteiden toteutuksen jälkeen organisaatiolle voidaan myöntää sertifikaatti, mikäli edellisessä on saatu näytöt standardien vaatimukset täyttävästä toiminnasta.

Auditoinneista laadimme kirjallisen raportin, joka sisältää paitsi mahdolliset havaitut poikkeamat myös toimenpidesuositukset ja kehitysehdotukset, joiden avulla voitte suunnitella ja toteuttaa tarvittavat korjaavat toimenpiteet.

Sertifikaattia ylläpidetään väli- ja seuranta-auditoinnein

Maailma on altis muutokselle, sen tähden meidän on varmistuttava että pysymme muutoksissa tilanteen tasalla. Autojakin on tarpeen huoltaa määrävälein, jotta varmistumme siitä että ne toimivat haluamallamme tavalla ja tehokkuudella. Sama pätee myös sertifioituihin yrityksiin. Sertifiointi on takuu siitä että asiat toimivat juuri sillä tasolla ja sellaisella tavalla kuin myöntämishetkellä on asioiden havaittu todistetusti toimivan. Tästä syystä sertifiointia ylläpidetään seuranta-auditoinnein, jotka varmistavat yrityksen toiminnan laadun ja tason.

Ulkoisten auditointien väli voidaan valita yrityksen tarpeen mukaan. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. Voimassaolo edellyttää valitun sertifikaattitason seuranta-auditointien toteuttamista ja läpäisyä (katso taulukko).

Väliauditointi varmistaa yrityksen edistymisen sertifioitujen toimintojen kehittämisessä ja päivittämisessä.


 Väliauditointi etänä tai yrityksessä

 Seuranta-auditointi yrityksessä

Sertifikaatin
voimassaolo

 Q

18 kuukauden sisällä sertifioinnista 
etätyönä

 36 kuukauden päästä yrityksessä paikan päällä

  36 kuukautta
(3 vuotta)

 QQ

18 kuukauden sisällä sertifioinnista
yrityksessä
paikan päällä

 36 kuukauden päästä yrityksessä paikan päällä

 36 kuukautta
(3 vuotta)

 QQQ

12 kuukauden sisällä sertifioinnista
yrityksessä
paikan päällä

36 kuukauden päästä yrityksessä paikan päällä

36 kuukautta
(3 vuotta)


Yrityksellä on mahdollisuus valita väliauditointiväli joustavasti.

Väliauditointi mahdollistaa yrityksen toimintajärjestelmän kehittämisen. Siinä tarkastellaan vastaako toimintajärjestelmä edelleen yrityksen tarpeita ja olosuhteita, joihin vaikuttavat mm. yrityksen markkinatilanne, muuttuva lainsäädäntö, standardien kehitys ja kasvavat asiakasvaatimukset. Näin ollen väliauditointi tarjoaa uuden tilaisuuden kehittää yrityksen toimintaa yrityksen päivitettyjä tavoitteita vastaaviksi.