Lainsäädännön vaatimuksia rakennustyömaiden toimintaan

Pääurakoitsijan tai muun päätoteuttajan on pidettävä työturvallisuuden varmistamiseksi ja tässä laissa säädettyjen velvoitteiden valvontaa varten ajantasaista luetteloa yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä työntekijöistä ja itsenäisistä työnsuorittajista. TYÖTURVALLISUUSLAKI 52B §

Yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajan on toimitettava kuukausittain Verohallinnolle verovalvontaa varten tiedot työmaalla työskentelevistä työntekijöistä, itsenäisistä työnsuorittajista, työnantajista ja vuokratyönteettäjistä. VEROTUSMENETTELYLAKI 15B §

Rakentamispalvelujen tilaajalla on velvollisuus antaa verovalvontaa varten urakkaa koskevia tietoja. Näitä tietoja ovat mm. työmaan sijainti, kesto ja alihankkijalle maksetut maksut. VEROTUSMENETTELYLAKI 15C §